มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีภายในคณะโดยมีก Continue reading มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559