ก.ค. 28

กิจกรรมบริการวิชาการ ประชุม สัมมนาฯ สหภาพแรรงาน 28 ก.ค 2556

ประเด็นปญหาจากการใหบริการวิชาการดานความรูกฎหมายแรงงาน ปการศึกษา ๒๕๕๖

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รายงานสรุปประเด็นปญหาที่ไดจากการใหบริการวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหที่ประชุมทราบ จาก
ที่คณะไดใหบริการวิชาการความรูดานกฎหมายแรงงานแกสหภาพแรงงานยานรังสิต จังปทุมธานีนั้น พบวา
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจางในสถานประกอบการนั้นเกิดสาเหตุหลายประการ สรุปไดดังนี้

Read the rest of this entry »