ักรภัทร

Author's details

Name: จักรภัทร ทองมี
Date registered: 1/กรกฎาคม/2013

Latest posts

  1. กิจกรรมบริการวิชาการ ประชุม สัมมนาฯ สหภาพแรรงาน 28 ก.ค 2556 — 28/กรกฎาคม/2013

Author's posts listings

ก.ค. 28

กิจกรรมบริการวิชาการ ประชุม สัมมนาฯ สหภาพแรรงาน 28 ก.ค 2556

ประเด็นปญหาจากการใหบริการวิชาการดานความรูกฎหมายแรงง …

Continue reading »

Continue reading »