ก.ค. 28

กิจกรรมบริการวิชาการ ประชุม สัมมนาฯ สหภาพแรรงาน 28 ก.ค 2556

ประเด็นปญหาจากการใหบริการวิชาการดานความรูกฎหมายแรงงาน ปการศึกษา ๒๕๕๖

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รายงานสรุปประเด็นปญหาที่ไดจากการใหบริการวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหที่ประชุมทราบ จาก
ที่คณะไดใหบริการวิชาการความรูดานกฎหมายแรงงานแกสหภาพแรงงานยานรังสิต จังปทุมธานีนั้น พบวา
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจางในสถานประกอบการนั้นเกิดสาเหตุหลายประการ สรุปไดดังนี้


๑. การที่นายจางไมปฏิบัติตามขอบังคับการทํางานหลีกเลี่ยงกฎหมาย
๒. บริษัทฯ ไมทําตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยในการทํางานฯ
๓. บริษัทฯ กําหนดเวลาเลิกงานของพนักงานขนสงซึ่งทําใหพนักงานเสียผลประโยชน ทํางาน
เลยเวลาเนื่องจากเมื่อถึงบริษัทฯ พนักงานตองเก็บเครื่องมือและอุปกรณใหเรียบรอยกอน
๔. นายจางเพิ่มเวลาการทํางานของพนักงานฝายผลิตเพราะเรงผลิตสินคา และบังคับใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลาหลายชั่วโมง ทําใหลูกจางมีเวลาพักไมพอสงผลใหเกิดอุบัติเหตุในขณะทํางน
๕. ตัวแทนสหภาพแรงงานไดยื่นขอเรียกรองตอนายจาง แตมีการเจรจาขอใหถอนขอเรียกรอง
และกลับไปใชขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและการทํางานเดิม
๖. พนักงานเกาลาออกเปนจํานวนมากทําใหขาดแคลนแรงงานภายในบริษัทฯ และพนักงานที่ยัง
เหลืออยูตองทํางานลวงเวลา (OT) มากขึ้น
๗. นายจางโอนยายลูกจางไปทํางานในที่อื่นโดยไมแจงเหตุผล
๘. นายจางไมเอาใจใสในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
๙. นายจางใชอํานาจการตอรองเอาเปรียบลูกจาง
๑๐.นายจางควบรวมกิจกรรมแลวใหลูกจางสมัครเขาทํางานใหมเพื่อหลีกเลี่ยงการจางงานใน
คาจางที่สูง
๑๑.การใหลูกจางลาออกโดยไมเปนธรรม เชน นายจางบังคับใหเขียนใบลาออกเพื่อจะไดไมตอง
จายคาชดเชย
๑๒.ตัวแทนสหภาพแรงงานมีการยื่นขอเรียกรองตอนายจางในการปรับอัตราคาจางประจําป
๑๓.การนัดหยุดงานของลูกจาง
๑๔.มีการฟองนายจางเพื่อเรียกคาชดเชยแรงงาน
ปญหาการทํางานของสหภาพแรงงาน
๑. อํานาจตอรองกับนายจาง
๒. การไมมีเอกภาพในการทํางานของสหภาพแรงงาน
๓. ขาดความเขมแข็งในการขับเคลื่อนการทํางานดานแรงงาน
๔. ขาดความเขมแข็งของผูใชแรงงาน
๕. บริษัทฯ สั่งยายหองสหภาพฯ ซึ่งหองเล็กกวาเดิมและใหเจาหนาที่คอมพิวเตอรตรวจสอบการ
ใชคอมพิวเตอรของสหภาพแรงงานอยางเครงครัด
ปญหาในการรักษาสิทธิของฝายลูกจาง
– ขาดผูนําที่เขมแข็ง
– ลูกจางเองไมใสใจในการรักษาสิทธิของตนที่พึงมีตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด เพราะกลัว
นายจาง – มีสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นใหม แตไมมีประสบการณในการทํางานเมื่อมีปญหาไมสามารถบริหารจัดการ
ดูแลสมาชิกได
– ฝายลูกจางขาดความรูในดานกฎหมายแรงงานและไมคอยสนใจในการใฝหาความรูเพราะคิดวาไม
สามารถตอรองกับอํานาจของนายจางได

10499589_903950119618849_1050935405576486080_o 10495026_903949972952197_3759534617249434061_o11 10495026_903949972952197_3759534617249434061_o 10514442_903950112952183_8482110648061238799_o 10551507_903949962952198_6275953269732822404_o