ติดต่อเรา


ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( Eastern Asia University )
ตึก C ( Chuan Chavanich ) ชั้น 4
เบอร์โทรศัพท์
 : (66) 2577-1028 

ห้องพักอาจารย์
297
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
295
เลขานุการประจำคณะ
296