อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ บำรุง ตันจิตติวัฒน์                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์ พิมล จงวรนนท์                                 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการ

สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ กิตติ ชยางคกุล                                คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ สุกิจ อยู่ในธรรม                               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล              ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดนัย อนันติโย                                 อาจารย์ประจำคณะนิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิฤมน รัตนะรัต                           อาจารย์ประจำคณะนิตศาสตร์

อาจารย์ สุชาดา เรืองแสงทองกุล                อาจารย์ประจำคณะนิตศาสตร์

อาจารย์ พิชชา ใจสมคม                              อาจารย์ประจำคณะนิตศาสตร์