ข้อมูลคณะ

เราคือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยเห็นว่ากฎหมาย  มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในขณะที่บุคคลที่มีความรู้ทางวิชาชีพกฎหมาย ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของสังคม
เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพกฎหมาย และนำความรู้   ที่ได้รับจากการศึกษาไปทำประโยชน์ ต่อประเทศและสังคมต่อไป คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ได้จัดให้มีระบบการเรียนการ สอนลักษณะพิเศษ ดังนี้

  1. เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับวิชาชีพ และศาสตร์อื่น ๆ ที่นักศึกษาจะนำไปปฏิบัติงานได้

2. นักศึกษาจะเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของกฎหมายควบคู่กันไป รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมต่อไปสำหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

3. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเนติบัณฑิตไทย

4. คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำ และคณาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและมี ประสบการณ์ด้านกฎหมายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ
นักธุรกิจ เป็นต้น

5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา และดูแลนักศึกษา ทั้งการแนะนำวิธีการลงทะเบียน วิธีการเรียน การศึกษา และสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษารวมทั้งแนะแนว ทางการประกอบวิชาชีพตามความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน

6. มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อสอดคล้องกับ สภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน และอนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษามีความชำนาญเป็นพิเศษ

7. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษากันทั่วหน้า และเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีทุนการศึกษาหลายประเภท เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษามีทั้งทุนของมหาวิทยาลัย ทุน EAU Scholarship ทุนช้างเผือกสู่มหาบัณฑิตนอกจากนี้ยังมีทุนกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัวและการสมัครเรียนของนักศึกษา แต่ละคนเป็นสำคัญ