ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

     วันและเวลารับสมัคร 
     เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     สถานที่รับสมัคร
     บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
      เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
      ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
     โทรศัพท์
0-25776755 , 025771047 หรือ 0-25771028-31 ต่อ 211
     โทรศัพท์(มือถือ) 083-7377945 , 094-1429794
      E-mail[email protected]
      Facebook: Facebook ป.โท-ป.เอก EAU

     วันเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559
     (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)

admission

text_3